Các điều khoản và điều kiện chung

illustration by Valero Doval

Tính bảo mật:

Bảo mật việc Bạn tham gia vào khảo sát này. Dữ liệu được lưu trữ bằng “server” bảo mật theo ngôn ngữ Unix đi kèm với địa chỉ IP của Bạn. Dữ liệu thu thập được từ khảo sát này có thể được chia sẻ với những nhà nghiên cứu khác. Tất cả dữ liệu cá nhân sẽ được bảo mật, đảm bảo không có dữ liệu nào có thể truy ngược lại cá nhân đã thực hiện khảo sát này.

Điều khoản về tham gia và ngừng tham gia:

Khảo sát này chỉ dành cho người trên 16 tuổi và hoàn toàn tự nguyện. Bạn có thể ngừng tham gia vô điều kiện bất cứ lúc nào Bạn muốn.

Liên lạc:

Vui lòng liên hệ Ông Dimitri Mylona nếu Bạn có câu hỏi gì liên quan đến khảo sát này hoặc Bạn cũng có thể liên hệ với Giáo sư Lindsay MacDonald – Giám sát dự án.

Thoả thuận:

Bạn nhấn nút “Bắt đầu” để khẳng định rằng Bạn hiểu rõ những thông tin đã được cung cấp và đồng ý tham gia vào khảo sát này.